Przeskocz do treści

II Gminny Konkurs Recytatorski „Mały Patriota” -adresowany do dzieci z oddziałów przedszkolnych

Zapraszamy dzieci z oddziałów przedszkolnych do udziału w II GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM "MAŁY PATRIOTA".

REGULAMIN II GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO o tematyce patriotycznej „Mały Patriota”

I. Cele konkursu:
- uczczenie 101-rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości,
- upowszechnienie wśród najmłodszych piękna mowy ojczystej, dorobku kultury
narodowej i kultury żywego słowa

,
- wytworzenie emocjonalnego stosunku do wartości kulturowych,
- popularyzowanie i pogłębianie wśród najmłodszych znajomości polskiej poezji
patriotycznej,
- rozwijanie wrażliwości artystycznych,
- zachęcanie do występów na scenie,
- rozbudzanie wśród dzieci zainteresowania sztuką recytacji,
- wzmacnianie więzi rodzinnych podczas wspólnej nauki,
- integracja dzieci.

II. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Telatynie.

III. Zasady organizacyjne:
- Konkurs skierowany jest do wszystkich grup przedszkolnych w Gminie Telatyn
- Każdy z uczestników przygotowuje utwór do prezentacji autorstwa polskiego poety
o tematyce patriotycznej
- Konkurs recytatorski odbędzie się 13 listopada (środa) 2019 roku o godz. 10 30
- Uczestnictwo dziecka należy zgłosić nauczycielowi grupy do dnia 8 listopada (piątek) 2019 roku
- Opiekunowie dziecka podają do nauczyciela i komisji (ksero utworu, który wykonuje dziecko-autor i tytuł ) .
- Prosimy o zgłoszenie liczby uczestników z danej grupy biorących udział w konkursie do dnia 8 listopada 2019 r. do oddziału przedszkolnego
- Po zaprezentowaniu przez dzieci, przygotowanych wierszy, jury uda się na naradę, po której zostanie ogłoszony werdykt

IV. Kryteria oceny
1. Organizator konkursu powoła trzyosobowe jury, które dokona oceny prezentacji utworów.
2. Ocenie będzie podlegać:
- dobór repertuaru
- zgodność z tematem
- kultura słowa
- interpretacja utworu
- ogólny wyraz artystyczny

V. Postanowienia końcowe
Jury przyznaje I, II, III miejsce. W trzech kategoriach wiekowych :
- 3-4-latki,
- 5-latki,
- 6-latki.

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za udział, laureaci dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Wyniki konkursu pojawią się na stronie internetowej szkoły oraz w kąciku dla rodziców.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją warunków. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły oraz w kąciku dla rodziców. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz publikację zdjęć z konkursu.

Opracowanie:
Małgorzata Śliczniuk-Loda
Anna Bednarczuk
Mariola Kowalczyk
Henryka Bucior

Skip to content