Przeskocz do treści

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkolnym konkursie plastycznym

„Pamiętaj, że wszystko, co uczynisz w życiu, zostawi jakiś ślad.
Dlatego miej świadomość tego, co robisz.”
Paulo Coelho

            Regulamin Konkursu
„MOJA MŁODOŚĆ BEZ UZALEŻNIEŃ”

ORGANIZATOR KONKURSU
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Telatynie
- Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Telatynie

CELE KONKURSU
-zachęcanie uczniów do podejmowania nowych wyzwań, szukania własnych
dróg rozwoju i życia bez uzależnień,
-pokazanie perspektyw zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistych bez
zażywania substancji uzależniających,
-podejmowanie zachowań związanych z ochroną zdrowia i do bycia aktywnym,
-zachęcenie ucznia do stanowczego mówienia ,,Nie palę”, ,,Nie piję”, ,,Nie
biorę”,
-chronienie dzieci i młodzieży przed negatywnymi skutkami nałogów,
-kształtowanie umiejętności uczniów do właściwego organizowania wolnego
czasu,
-integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny,
-kształtowanie postaw ukierunkowanych na twórcze działanie.

UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:
1) kl. I-III szkoły podstawowej
2) kl. IV-VIII szkoły podstawowej
3) uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ZAŁOŻENIA KONKURSU
* Zadaniem uczestników konkursu jest samodzielne wykonanie plakatu
przestrzegającego przed wybranym rodzajem uzależnień (np. nikotyna, e-
papieros, alkohol, narkotyki, Internet, smartfon).
* Technika i format plakatu są dowolne.
* Wszystkie prace muszą być opatrzone danymi identyfikującymi autora
(imię, nazwisko, klasa) oraz nazwiskiem nauczyciela prowadzącego,
* Prace należy dostarczyć do dnia 8 czerwca 2021 roku.
* Organizator nie zwraca dostarczonych prac.

 • Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
  oryginalność, kreatywność, komunikatywność, jasność przekazu, jakość
  i profesjonalizm, sposób przekazania treści, przekaz edukacyjny.
 • O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni.
 • Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.
 • Z posiedzenia Komisji sporządzony zostanie protokół.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści
  Regulaminu.
 • W kwestiach nie przewidzianych niniejszym Regulaminem rozstrzyga
  organizator.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu
oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora
danych osobowych uczestników, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz.
926) oraz wyrażeniem zgody na publikację zdjęć z konkursu.

Skip to content