Przeskocz do treści

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy”

"Z kulturą mi do twarzy" to projekt edukacyjny, w którym od 3 października 2022 roku do 23 czerwca 2023 roku uczestniczy nasza szkoła. Powstał na bazie aktualnej Podstawy Programowej oraz realizuje kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022 / 2023 .

Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej:

 1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina,
  przyjaciele).
 2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.
 3. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
 4. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

Cele szczegółowe:

 1. Promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno.
 2. Rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką.
 3. Współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym.
 4. Wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm.
 5. Kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych.
 6. Kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku.
 7. Zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie.

Zaangażowani w realizację projektu: Joanna Szuryn, Joanna Czaus, Monika Tętnowska, Sylwia Adamczuk, Monika Baj-Kowalska, Anna Sobka, Monika Tchórzewska

Skip to content